Зарічанська громада
Закарпатська область, Хустський район

Селекція та насінництво картоплі – база для стабільного врожаю

Дата: 26.04.2024 10:16
Кількість переглядів: 37

Селекція та насінництво картоплі – база для стабільного врожаю

За три­ва­ло­го періоду ре­про­ду­ку­ван­ня кар­топлі якісні ха­рак­те­ри­с­ти­ки на­сіннєво­го ма­теріалу по­сту­по­во або швид­ко (за­леж­но від кліма­тич­них та тех­но­логічних умов ви­ро­щу­ван­ня) по­гіршу­ють­ся. Зни­жен­ня вро­жай­ності кар­топлі в про­цесі її ре­про­ду­ку­ван­ня пов’яза­не з ве­ге­та­тив­ним спо­со­бом розмно­жен­ня — у буль­бах на­ко­пи­чуєть­ся і розмно­жується інфекція (го­ло­вним чи­ном вірус­на), яка пе­ре­дається до на­ступ­но­го по­коління, насіннєвий ма­те­ріал фізіологічно старіє і втра­чає про­дук­тивність. Зрозуміло, що без селекції – науки про методи створення нових і поліпшення існуючих сортів рослин необійтись.

Основною складовою системи насінництва картоплі є оригінальне і елітне насінництво, оскільки реалізація потенціалу сорту можлива лише на основі високопродуктивного садивного матеріалу. Це є надзвичайно важливо, тому що культура картоплі базується на вегетативному розмноженні і потребує постійного сортооновлення і сортозаміни. Характерною особливістю сучасного інноваційного розвитку насінництва картоплі є виробництво садивного матеріалу нових високопродуктивних сортів, які відзначаються підвищеною адаптивною здатністю в певних ґрунтово-кліматичних та фітосанітарних умовах, а також їм властиві цінні господарські ознаки як основи передумов їхньої комерційної привабливості. Вирощування картоплі майже в усіх регіонах України сприяє створенню й впровадженню в виробництво великої кількості сортів вітчизняної селекції, які належать до різних груп стиглості, напрямів вирощування, а також мають різноманітний адаптивний потенціал до ґрунтово-кліматичних умов нашої країни.

Разом з тим велика кількість сортів, при створенні яких використовують різні методи та вихідні форми, потребує їх ретельного та багатостороннього вивчення в певному регіоні, оскільки сорт – дешевий і доступний засіб підвищення урожайності . Тобто за таких умов найбільш ефективний шлях рентабельного ведення картоплярства – використання високопродуктивного насіннєвого матеріалу сортів, що мають попит у виробництві в даних ґрунтово-кліматичних умовах. Таким садивним матеріалом є бульби високих репродукцій, отримані при розмноженні еліти, відтвореної на основі клонового добору або оздоровленого матеріалу. Водночас переважна більшість виробників картоплі використовує для садіння несертифікований матеріал багаторічних репродукцій, який значною мірою уражений вірусами, бактеріями і грибами. У першу чергу це пов΄язано з виробництвом недостатньої кількості еліти та практично відсутністю репродукційного насінництва, що гальмує використання нових сортів, які відзначаються високою врожайністю завдяки підвищеній стійкості до фітопатогенів та шкідників картоплі.

Після прид­бан­ня якісно­го насін­нєво­го ма­теріалу, з ме­тою підтри­ман­ня йо­го про­дук­тив­ності, потрібно ви­ко­ну­ва­ти ком­плекс за­ходів що­до збе­ре­жен­ня насіннєвої кар­топлі від швид­ко­го ви­ро­д­жен­ня.

Кар­топ­ля як рос­ли­на, що розмно­жується ве­ге­та­тив­но, над­зви­чай­но силь­но ре­а­гує на умо­ви ви­ро­щу­ван­ня, змі­ню­­ю­чи за­леж­но від них як уро­жай­ність, так і стійкість про­ти за­хво­рю­вань, на­сам­пе­ред вірус­них. Чис­ленні досліди з вив­чен­ня впли­ву умов ви­ро­щу­ван­ня на насіннєві якості кар­топлі по­ка­за­ли, що спри­ят­ливі для рос­ли­ни аг­ро­технічні та по­годні умо­ви по­зи­тив­но впли­ва­ють на якість рос­ли­ни в ре­про­дукціях. Вод­но­час різні по­ру­шен­ня в аг­ро­техніці ви­ро­щу­ван­ня та не­спри­ят­ливі ґрун­то­во-клі­ма­тичні умо­ви при­зво­дять до зни­жен­ня про­дук­тив­ності й інших яко­с­тей садів­но­го ма­теріалу, та­кож по­си­лю­ють сту­пінь різних форм ви­ро­д­жен­ня.

Для підтри­ман­ня цінних біологічних вла­с­ти­во­с­тей сор­ту за­сто­со­ву­ють спе­ціа­льні насінницькі за­хо­ди:

— відбір кра­щих рос­лин за буль­ба­ми та па­ро­ст­ка­ми, кло­но­вий добір;

— не­га­тив­ний відбір (ви­б­ра­ку­ван­ня хво­рих рос­лин);

— про­ве­ден­ня сор­то­вих і фіто­па­то­логічних про­чи­с­ток;

— ла­бо­ра­тор­на діаг­но­с­ти­ка при­хо­ва­ної інфекції та іден­тифікація хво­ро­би й ви­б­ра­ку­ван­ня хво­рих рос­лин;

— ізо­ляція на­са­д­жень насіннєвої кар­топлі від дже­рел інфіку­ван­ня (про­до­воль­чої кар­топлі, індивіду­аль­них го­родів, на­са­д­жень ово­че­вих, пар­ників, теп­лиць, бур’янів), а та­кож від пе­ре­нос­ників вірус­них та інших хво­роб;

— ви­ро­щу­ван­ня рос­лин за оп­ти­маль­них аг­ро­технічних умов, які спри­я­ють фор­му­ван­ню ви­со­ко­в­ро­жай­них бульб (не­ви­сокі до­зи азот­них до­б­рив та по­си­ле­не калійне жив­лен­ня рос­лин, зро­шен­ня, вап­ну­ван­ня кис­лих ґрунтів, на­уко­во-обґрун­то­ва­на сівозміна, ор­ганічні та си­де­ральні до­б­ри­ва, по­за­ко­ре­не­ве піджив­лен­ня мікро­е­ле­мен­та­ми, пе­ред­садівна яро­ви­зація насіннєвих бульб або повітря­ний обігрів, раннє садіння про­труєни­ми буль­ба­ми то­що;

— вне­сен­ня гербіцидів з ме­тою мінімалізації кількості про­ходів с/г зна­рядь у на­са­д­жен­нях, і тим са­мим змен­шен­ня трав­му­ван­ня рос­лин і пе­ре­не­сен­ня вірусів кар­топлі на здо­рові рос­ли­ни кон­такт­ним шля­хом;

— за­побіган­ня по­шко­д­жен­ню на­са­д­жень і бульб хво­ро­ба­ми та шкідни­ка­ми, об­при­с­ку­ван­ня на­са­д­жень інсектици­да­ми про­ти по­пе­лиць, по­чи­на­ю­чи від сходів кар­топлі до де­си­кації ба­дил­ля з інтер­ва­лом — кожні 8–10 днів;

— раннє ви­да­лен­ня ба­дил­ля — на по­чат­ку відми­ран­ня ба­дил­ля за на­яв­ності під ку­щем не менш як 70–75% бульб насіннєвої фракції (28–60 мм у найбільшо­му по­пе­реч­но­му діаметрі буль­би);

— зби­ран­ня не раніше ніж за 14 днів після зни­щен­ня ба­дил­ля кар­топлі.

Дов­говічність сор­ту за­ле­жить від умов ви­ро­щу­ван­ня. Кар­топ­ля на­ле­жить до рос­лин, кліти­ни яких ма­ють низь­кий ос­мо­тич­ний тиск, то­му во­на нестійка про­ти змін во­ло­гості. Не­ста­ча во­ло­ги, ви­сокі тем­пе­ра­ту­ри повітря при­швид­шу­ють ви­ро­д­жен­ня кар­топлі.

Прид­ба­ний сорт мож­на зро­би­ти не­при­дат­ним для по­даль­шо­го ви­ро­щу­ван­ня за рік і, на­впа­ки, за­без­пе­чи­ти умо­ви для йо­го три­ва­ло­го ви­ко­ри­с­тан­ня.

У ви­роб­ни­чих умо­вах та індивіду­аль­но­му сек­торі ви­роб­ництва для під­три­ман­ня якісних насінниць­ких ха­рак­те­ри­с­тик сор­ту потрібно за­сто­со­ву­ва­ти відби­ран­ня кра­щих рос­лин та бульб кар­топлі. І тому завданням сучасної селекції є створення високопродуктивних сортів адаптивних до різних ґрунтово-кліматичних умов вирощування з комплексною стійкістю проти хвороб, шкідників та придатних до механізованого збирання.

Слаута

Ранній сорт столового призначення. Урожайність: 25,0 т/га на 40–45-й день після сходів, 50,0 т/га в кінці вегетації, на поливі 70,0 т/га. Середня маса товарної бульби — 100 г. Кількість бульб у кущі — 14–15 шт. Уміст крохмалю: 15,4%. Смакові якості добрі. Висока посухостійкість.

Фото без опису

 Морфологічні ознаки: бульби округло-овальні, рожеві, м’якуш кремовий. Кущ високий, прямий, середньооблиствений, стебла слабо гіллясті, листки середні, темно-зелені, віночок квітки червоно-фіолетовий.

Стійкий до раку картоплі, золотистої цистоутворювальної картопляної нематоди, фіто­фторозу.

 Рекомендується для вирощування в усіх зонах України.

Кіммерія

Ранній сорт столового призначення. Урожайність: 14,0 т/га на 40–45-й день після сходів, 46,0–49,0 т/га в кінці вегетації. Середня маса товарної бульби — 103 г. Кількість бульб у кущі — 13–14 шт. Уміст крохмалю: 15,1%. Смакові якості високі, сирий і варений м’якуш не темніє. Лежкість добра — 90%.

Фото без опису

 

Морфологічні ознаки: бульби продовгувато-овальні, кремові, м’якуш кремовий, вічка середні. Кущ високий, прямий, середньооблиствений, стебла слабо гіллясті, листки середні, темно-зелені, віночок квітки червоно-фіолетовий.

Відносно стійкий до звичайного й агресивного патотипу раку, картопляної цистоутворювальної нематоди, вірусних хвороб, кільцевої і мокрої бактеріальної гнилей, чорної ніжки. Висока посухостійкість.

Рекомендується для вирощування в усіх зонах України.

 Рів'єра

Фото без опису

 

Світовий ринок пропонує величезну кількість сортів картоплі. Деякі овочі дивують споживачів своїми смаковими якостями, інші - здатністю рости в різних погодних умовах, а треті - врожайністю. Одним із сортів, який можна назвати досконалим і унікальним, є картопля Рів'єра. Це надрана картопля, яка відрізняється від інших великими врожаями і відмінним смаком. Спираючись на відгуки досвідчених картоплярів, можна сказати, що це елітний сорт, здатний рости на всій території країни, за будь-яких погодних умов.Займаючись вирощуванням картоплі і порівнюючи основні показники різних сортів, можна переконатися, що картопля Рів'єра залишається поза конкуренцією.Від висадки клубнів в землю і до збору картоплі проходить не більше 60 днів. Потужна коренева система здатна забезпечити рослину вологою навіть у найбільш посушливих регіонах.

Можливий надранній збір продукції, при вегетації сорту під плівковими укриттями. У південних областях можлива повторна посадка клубнів, які встигнуть дати продукцію технічної стиглості в той час, коли прибирається картопля пізніх термінів дозрівання. Так площа землі, оброблена один раз інсектицидами і мінеральними добривами, принесе подвійний урожай овочів.

Клубні в кущах формуються майже одночасно, і виростають вони практично одного розміру. Їх вага становить 100- 180г. Це дозволяє отримати якісний товарний продукт близько 95% від загального врожаю. Гарна рання картопля користується величезним попитом на ринках і ціна на неї висока. Тому буде не складно пустити урожай на реалізацію і отримати хороший дохід.

Зберігаються клубні відмінно, не втрачаючи свого виду і смаку. Це дозволить перевозити урожай на великі відстані. При транспортуванні картопля не пошкоджується, залишається крохмалистою і твердою, на ній не буває вм'ятин і плям гнили. Рекомендується для вирощування в усіх зонах України.  

Беллароза:

 

Оскільки картопля є найбільшою овочевою культурою на будь-якому з присадибних ділянок, городники воліють вирощувати тільки найцінніші і кращі його сорту, мають відмінні смакові якості і характеристики. Одним з таких сортів є Беллароза, про опис і особливості вирощування якої ми розповімо вам в цій статті.

Фото без опису 

Якщо говорити про характеристику сорту Беллароза, то він може похвалитися такими позитивними якостями, як:

·  скоростиглість. Урожай картоплі Беллароза можна збирати через 60 днів з моменту висадки в грунт. А подкапывание досвідчені городники проводять десь на 45 день. Що стосується південних регіонів, то там городники можуть збирати кілька врожаїв даного сорту в сезон, що має безсумнівні переваги – після першого збору, який припадає десь на першу декаду липня, звільнену землю часто використовують для нової посадки картоплі;

·  урожайність. Стабільні показники збору врожаю овочевої культури сорти Беллароза незмінно радують всіх дачників, оскільки з 1 гектара площі реально зібрати до 35 тонн коренеплоду;

·  грунт. Сорт Беллароза здатний відмінно рости і розвиватися на всіх видах грунту, виняток становлять тільки важкі глинисті;

·  посухостійкість. Картопля цього сорту нормально реагує на засуху, це анітрохи не впливає на його ріст і якість коренеплодів. Така характерна особливість дуже підходить для тих ділянок, які мають великий розмір і не мають системи автополиву.

·  стійкість до хвороб. Сорт має досить хороший імунітет до таких неприємних недуг, як бактеріальна гниль, рак картоплі, парша, віруси, картопляної нематоди, чорної ніжки, фітофторозу, ризоктонії.

Рекомендується для вирощування в усіх зонах України.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь